پرداخت از طریق درگاه بانک ملتنام و نام خانوادگي:

شماره تلفن:

ايميل:

مبلغ(ریال):

توضيحات:


کاربر گرامی در صورت ثبت سفارش از طریق تلگرام  می توانید مبلغ ارسال شده را از طریق فرم درگاه پرداخت ذیل به صورت انلاین واریز نمایید و شماره رسید دیجیتالی صادر شده را به همراه مبلغ واریزی به  تلگرام موسسه ارسال نمایید.  (شماره تلگرام 09900890032)